THPT Chuyên Vị Thanh

Số 04 Đường Đồ Chiểu TX Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang


You are not connected. Please login or register

bí quyết viết thư...

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 bí quyết viết thư... on Fri Dec 19, 2008 12:30 pm

Tja_Lua_Djen

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
cat cat Bí quyeát vieát thö ……... cat catNhaøo zoâoâ lieàn…aëc…Chaéc caùc baïn raát muoán bieát bí quyeát naøy coù ñuùng khoâng ?

Cuøng chia seû nheù!

Chaúng khoù khaên gì ñaâu,dzeã laém… nhöng phaûi hôi toán möïc,vaø caû ngöôøi nhaän thö cuõng phaûi bieát bí quyeát naøy nhaù.

flower Ñaàu tieân caùc baïn phaûi coù buùt saùp toâ maøu(maøu traéng môùi ñöôïc nghe),baïn cöù vieát leân giaáy nhöõng gì mình muoán vieát vaø gôûi cho baïn kia,neáu voâ tình maø coù ai ñoïc thì cuõng khoâng sao(coù thaáy gì ñaâu maø coù sao) sunny .Coâng vieäc cuûa baïn nhaän thö thì heát söùc ñôn giaûn nhöng hôi lu xa bu 1 chuùt.baïn chæ vieäc laáy möïc buùt bi toâ leân mieáng giaáy cuûa baïn mình gôøi laø seõ thaáy taát caû. :lol!:dzAÄy thoâi…ñôn giaûn..baïn cöù thöû.

Xem lý lịch thành viên

2 Re: bí quyết viết thư... on Fri Dec 19, 2008 12:51 pm

Devil

avatar
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp  4
Bạn tia lửa điện ơi sao mà chữ nó khó đọc quá!!! bạn sửa lại được kok!!! Razz Razz Razz


_________________
444 55566688833 99966688
Xem lý lịch thành viên

3 Re: bí quyết viết thư... on Fri Dec 19, 2008 5:06 pm

Tja_Lua_Djen

avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
gắng đọc đi...hó...!

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết